Regulamin Promocji Cenowej "First Minute"

1. Organizatorem Promocji Cenowej „first minute” (zwanej dalej „Promocją”) jest „Kołobrzeska Żegluga Pasażerska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7 (zwana dalej spółką).
2. Promocja rozpoczyna się w dniu 02 stycznia 2021r. i trwa do 31 marca 2021r.
3. Przedmiotem Promocji jest uzyskanie rabatu na cenie biletów na rejs katamaranem „Jantar” na trasie Kołobrzeg-Nexo-Kołobrzeg w wysokości 10%.
4. Rabat jest liczony od ceny podstawowej wg obowiązującego cennika.
5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie rezerwacji miejsc w terminie od 02 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. oraz zapłata pełnej ceny (pomniejszonej o rabat) w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego spółki.
6. Promocja nie jest łączona z innymi promocjami, zniżkami, rabatami.
7. Bilety „first minute” z Kołobrzegu na Bornholm nie są dostępne u agentów, a jedynie w sprzedaży „KŻP”.
8. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
9. Spółka zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu, przedłużenia lub skrócenia Promocji bez podawania przyczyn. Informacja o zmianie regulaminu, przedłużeniu lub skróceniu Promocji zostanie podana przez spółkę do wiadomości na stronie internetowej www.kzp.kolobrzeg.pl.
10. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej www.kzp.kolobrzeg.pl.