Instrukcja zakupu biletów online

Instrukcja zakupu biletów online
 
I. Zakres
 
1.      „Kołobrzeska Żegluga Pasażerska” Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000104437, o numerze NIP 671-13-03-264 i kapitale zakładowym 1 973 000,00 oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje rejsy międzynarodowe na Bornholm.
2.      Niniejsza instrukcja określa zasady zakupu biletów w systemie online na organizowane przez „KŻP” Sp. z o.o.  rejsy na Bornholm.
3.      Zakupu biletów za pośrednictwem online mogą dokonywać osoby pełnoletnie.
 
II. Definicje
 
1.      Nabywca biletu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
2.      Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
3.      Pasażer – osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
4.      Bilet – bilet elektroniczny będący wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o świadczenie usług przewozu.
 
III. Zakup biletu
 
1.      Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru liczby biletów, ich rodzaju oraz termin wyjazdu i powrotu.
2.      Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz akceptacji niniejszej Instrukcji zakupu biletów online.
3.      W formularzach systemu online jest wymagane podanie następujących danych i informacji dotyczących Pasażerów:
a)      nazwisko i imię
b)      płeć
c)      data urodzenia
d)      obywatelstwo
e)      niepełnosprawność.
 
4.      W formularzach systemu online podczas rejestracji wymagane jest podanie następujących danych i informacji dotyczących Użytkownika:
a)      nazwisko i imię
b)      aktualny numer telefonu kontaktowego
c)      aktualny adres poczty elektronicznej
 
 
5.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Możliwe formy płatności:
a)      karta płatnicza i kredytowa: VISA, MasterCards, Diners Club International, JCB, American Express, Maestro, Visa elektron
b)      przelew elektroniczny
c)      przelew tradycyjny
 
6.      Po skutecznym dokonaniu płatności kartą płatniczą, kredytową lub przelewem elektronicznym Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 drukuje właściwy bilet.
7.      Płatność przelewem tradycyjnym możliwa jest tylko za bilety, które będą wykupione przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem rejsu. Po dokonaniu transakcji w systemie Nabywca biletu otrzymuje informację zwrotną tj. nadany przez system numer rezerwacji, numer konta bankowego, kwotę do zapłaty oraz termin płatności na adres mailowy podany w czasie zakupu. Potwierdzony dowód wpłaty należy przesłać pod numer faksu 94 35-289-20 lub na adres mailowy kzp@pro.onet.pl. Po zaksięgowaniu należności na koncie na podany podczas zakupu adres e-mailowy przesyłany jest gotowy bilet do wydrukowania.
8.      Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
9.      Prawidłowo wygenerowany bilet powinien zawierać: dane firmy Przewoźnika, imię i nazwisko Pasażera, datę wystawienia, cenę, stawkę VAT, nazwa statku, trasę, termin wyjazdu i powrotu Użytkownika.
10.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności danych i informacji podanych w formularzach systemu online z danymi i informacjami zawartymi w dokumencie tożsamości, „KŻP” Sp. z o.o. ma prawo odmówić przewozu. Wszelkie konsekwencje i skutki niezgodności ponoszą wyłącznie Użytkownik i Pasażer.
11. W celu otrzymania faktury VAT za opłaconą rezerwację należy, najpóźniej w terminie 7 od daty dokonania płatności, wysłać pisemny wniosek na adres elektroniczny kzp@pro.onet.pl lub adres korespondencyjny (pocztowy) Kołobrzeska Żegluga Pasażerska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg.
12. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty na koszt „KŻP” Sp. z o.o. w Kołobrzegu.
13. Zwroty biletów przyjmowane są w przypadku odwołania rejsu.  W pozostałych przypadkach Przewoźnik ma prawo do potrącenia 10% wartości biletu tytułem opłaty manipulacyjnej. Zwroty biletów dokonane w terminie krótszym niż 24 godziny przed rejsem nie będą honorowane zwrotem pieniędzy przez Przewoźnika.
 
IV. Prawa i obowiązki stron
 
1.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu http://www.kzp.kolobrzeg.pl  zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją zakupu biletów online.
2.      Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
3.      Serwis zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym.
4.      Techniczne uwagi dotyczące systemu online należy kierować na adres e-mail: piotr.komorowski@pecom.pl.